EPK - pilotproject

Samen met twee collega adviesbureaus heeft Epro Consult meegewerkt aan het uitvoeren van een zogenaamde energieprestatiekeur-pilot (EPK) in Zuid-Limburg op bedrijventerrein in Maastricht (parkmanagementorganisatie SIM)  en in Parkstad (parkamanegementorganisatie BTM).

Tijdens deze pilot is onderzocht hoe enerzijds bedrijven gestimuleerd kunnen worden energie te besparen en anderzijds de vergunningverlener (bevoegd gezag) informatie ontvangt op basis waarvan kan worden vastgesteld of een bedrijf voldoet aan de energieparagraaf van de Wet Milieubeheer (Wm). 

Gedurende het project is aandacht besteed aan de kosten van de EPK en de wijze waarop die betaald zouden kunnen worden. Ook is gekeken naar de manier waarop samengewerkt kan worden tussen verschillende partijen die betrokken zijn bij de bedrijventerreinen (parkmanagementorganisatie, bedrijven, gemeenten en regionale uitvoeringsdienst (RUD)).

Hoe de EPK er uiteindelijk uit komt te zien is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Voor kleinere bedrijven kan een internetmethodiek met steun van een extern deskundig en onafhankelijk adviseur voldoende houvast bieden. Bij grotere en complexere bedrijven zal naar verwachting meer maatwerk geleverd dienen te worden en wordt de rol van de onafhankelijk energieadviseur belangrijker.

De EPK is een instrument dat gericht is op bedrijven die nu nog niet vallen onder een auditplicht en die niet deelnemen aan convenanten zoals MJA en MEE. Het onderzoek naar de EPK is uitgevoerd in het kader van Energieakkoord.