Energieoptimalisatie bij Peka Kroef in Odiliapeel

Peka Kroef is een aardappelverwerkend bedrijf dat verse aardappelproducten produceert. Het bedrijf levert verpakte geblancheerde en gepasteuriseerde aardappelproducten aan de horeca, grootkeukens en aan de retail.

De aardappelen worden geschild en verwerkt tot diverse eindproducten en afhankelijk van de eisen van klant verpakt. De producten worden geblancheerd of gepasteuriseerd, waarbij de warmte wordt geleverd door stoom. Na die warmtebehandeling worden de producten snel weer afgekoeld om de kwaliteit te waarborgen. Tijdens dat hele proces wordt nadrukkelijk gelet op de hygiëne in het proces en staat de kwaliteitsborging van de producten voorop.

De vraag naar producten van Peka Kroef neemt naar verwachting ook in de komende jaren nog toe. Reden voor het bedrijf om na te denken over een uitbreiding en een geschikt moment om ook de energievoorziening onder de loep te nemen.

Peka Kroef heeft aan Epro Consult gevraagd om onderzoek te doen naar de nieuwe energievoorziening en dan met name de warmtevoorziening.

In verband met de geplande uitbreiding van de productie zal ook een nieuw ketelhuis worden gerealiseerd. Deels zal stoom worden betrokken van een houtgestookte stoomketel en deels zullen conventionele stoomketels voor de warmtevoorziening zorg dragen. Omdat een deel van de stoomverbruikende installaties stoom vraagt op een druk van ca. 7 bar en een ander deel van de installaties toom vraagt op ca. 14 bar was het de vraag of alle stoom op hoge druk dient te worden opgewekt of dat het zinvol is om op twee drukniveaus te gaan werken.

Vooraleer uitspraken gedaan konden worden over de stoomopwekking heeft Epro Consult de stoomvraag in kaart gebracht. De onderverdeling ziet er bij benadering als volgt uit:

stoomvraag

In het bedrijf zijn drie luchtbehandelingskasten (LBK’s 1, 2 en 3) geïnstalleerd die met name zorgen voor de afvoer van vocht en die gericht zijn het voorkomen van de groei van micro-organismen in de productieruimtes.

Naast deze verbruikers is er een warmtevraag inde CIP-installatie, bij de handspoelers en gedurende de winterperiode ook in de afvalwaterzuivering. De afvalwaterzuivering is een anaerobe zuivering die biogas produceert. Het water wordt verder behandeld door middel van een omgekeerde osmose installatie en dat water wordt ingezet als “technisch water”, onder andere als ketelvoedingswater voor de stoomketels.

Nadat de stoomverbruiken in kaart waren gebracht is onderzocht of er mogelijkheden bestonden voor warmteterugwinning.

In de productie wordt op diverse plaatsen warmte afgeblazen in de vorm van damp of in de vorm van vochtige lucht. Een deel van de warmte zou in principe kunnen worden teruggewonnen door koud water stromen op te warmen met de beschikbare restwarmte. Een van de problemen waarmee rekening moet worden gehouden is dat die afgeblazen dampen en vochtige lucht nog stoffen kunnen bevatten die afkomstig zijn van de aardappelen en die kunnen leiden tot ongewenste groei van micro-organismen.

Uiteindelijk zijn twee potentiële restwarmtewarmtestromen gevonden die interessant zijn om daaruit warmte terug te winnen. Dat zijn de dampen van een pasteur en de vochtige lucht die vrijkomt bij de drogers.

In totaal zal maximaal ca. 30 ton/h aan stoom nodig zijn om de huidige en de nieuwe productieafdelingen van stoom te voorzien. Indien de stoom op twee drukniveaus zou worden opgewekt en gedistribueerd bleken zowel de investeringskosten als de energiekosten hoger uit te vallen dan bij het opwekken en distribueren van stoom op één hoog drukniveau. Dit komt vooral omdat de leidinglengtes bij Peka Kroef erg groot zijn en omdat de leidingverliezen van twee separate leidingen (een hoge druk en een lage druk leiding) groter zijn dan de energiewinst die bij de opwekking gerealiseerd kan worden.

Door het gebruik van restwarmte kan ruim € 300.000,- bespaard worden door het installeren van een restwarmtenet met daarin een warmtewisselaar die zowel “technisch water” als drinkwater (Brabant water) voorverwarmd. De terugverdientijd van de hele installatie bedraagt ca. 1,5 jaar. In onderstaand schema zijn de opties voor het nuttig gebruik van restwarmte schematisch weergegeven. De besparing bedraagt in de huidige situatie ca. 7% van het totale stoomverbruik.

schematisch gebruik van restwarmte

Omdat er ook op andere plaatsen nog restwarmte beschikbaar is zal in een vervolgonderzoek nagegaan worden of het restwarmtenet kan worden uitgebreid. Omdat het gebruik van restwarmte uit de drogers mogelijke besmettingrisico’s met zich meebrengt is voorgesteld om naar de benutting van die stroom nader onderzoek te verrichten.